P3 范 宽 溪山行旅图
边框颜色: 卡纸颜色:
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
边距:

;

实际尺寸:

   206.3x103.3

详细介绍:

   範寬(10世紀),華原人。名中正,字中立。為人風儀峭古,磊落不拘世俗。山水師李成、荊浩,畫山水認為「與其師人,不若師諸造化」。後卜居終南、太華,置身自然,盡得畫意。是幅構圖厚重渾淪,令觀者有真山壓面之感,為中國繪畫史上不朽名作。